Home Dokumenty ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Archiwum

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 730908
ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2010/2011
wtorek, 16 listopada 2010 21:14

logoROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

I OPIEKUŃCZEJ

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W STĄPORKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

 1. Książki bawią i uczą, bajeczki wychowują – Lubię, gdy dorosły mi czyta, a ja książeczki szanuję!” – rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 2. Przedszkole animatorem ruchu”- rozwijanie sprawności ruchowej.

 

WNIOSKI DO PRACY

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PODJĘTE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2010 ROKU

 

 • szerokie włączenie się przedszkola w akcję czytelnictwa książek;

 • rozwijanie aktywności werbalnej dzieci

 • zwiększenie ilość ćwiczeń prowadzonych metodami relaksacyjnymi;

 • przestrzeganie podziału czasu pracy zgodnie z podstawą programową, a szczególnie pobytu dzieci na świeżym powietrzu;

 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, również na świeżym powietrzu

 • kontynuacja działań mających na celu przeszeregowanie priorytetów – wychowanie „ku wartościom”;

 • praca nad zmianą nastawienia rodziców do przedszkola – z roszczeniowego na pomocowe;

 • efektywny udział w składaniu wniosków o europejskie fundusze strukturalne;

Przedszkole w roku szkolnym 2010/2011 będzie realizować zadania zawarte w planie rozwoju oraz wytyczone w niniejszym planie pracy.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu
i przedszkola

1.Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas zabaw organizowanych z cała grupą.

2. Założenie „Kart obserwacji dziecka”.

3.Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie działań wychowawczych i dydaktycznych.

4.Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wymiana informacji.

5.Oddziaływanie na rodziców poprzez:

 • kącik informacyjny,

 • zajęcia otwarte,

 • uroczystości,

 • pedagogizację

6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich

cały rok

 

wrzesień

wrzesień, październik,

 

cały rok

 

na bieżąco

cały rok

 

 

 

w ramach potrzeb

nauczyciele

 

nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

 

nauczyciele, rodzice

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor, rodzice

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich

 1. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 letnich

  • opracowanie narzędzi diagnozy

 

 

 1. Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich

  • opracowanie narzędzi diagnozy

Listopad

Wrzesień

 

 

Listopad

Wrzesień

L. Dziubińska,

A. Trzebińska,

D. Szreder,

B. Szlezynger

D. Ścibisz,

A. Aniszewska

Adaptacja dzieci trzyletnich

 1. Prowadzenie zajęć adaptacyjnych

 

 1. Ewaluacja programu adaptacyjnego

Czerwiec-lipiec

 

Wrzesień

D. Ścibisz,

A. Aniszewska

L. Niewęgłowska,

D. Dyktyńska

Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej.

 

 1. Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ”Moja rodzinka żyje zdrowo”.

 • Utrwalanie wartości zdrowia.

  1. Zorganizowanie międzygrupowego turnieju sportowego.

  2. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem sprzętu.

  3. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

 

Kwiecień

 

 

Maj

na bieżąco

 

na bieżąco według możliwości pogodowych

B. Szlezynger,

D. Szreder

 

E. Popiel, D. Dyktyńska

nauczyciele

 

nauczyciele

 

Zabawy z literaturą-poezją i prozą dziecięcą inspiracją do wychowania twórczego

 

 1. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju opowiadania baśni, bajek i bajeczek, recytowania wierszy o stałej porze dnia zwłaszcza na temat zdrowia

 2. Tworzenie szczególnej atmosfery, oddziaływanie terapeutyczne:

-wybór maskotki narratora,

-doskonalenie umiejętności,

opowiadania przez nauczycielki,

 1. Spotkania z rodzicami /wspólny śpiew, recytacje, konkursy quizy/.

 2. Udział dzieci w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych

 3. Nawiązanie współpracy z biblioteką :

-ustalenie tematyki i harmonogramu wzajemnych kontaktów

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

Październik

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

D. Ścibisz

Kształtowanie postaw

proekologicznych.

 

 1. Wyrabianie pozytywnego stosunku od zwierząt i roślin poprzez pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej.

 2. Udział w akcji „Sprzątanie świata.”

 3. Obserwacja przyrody - wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do lasu.

 4. Udział w akcji- dokarmiamy zwierzęta zimą.

 5. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moje ulubione zwierzątko”.

cały rok

 

 

kwiecień

cały rok

 

grudzień – luty

Październik

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

L. Dziubińska

Współpraca

z rodzicami.

1. Organizowanie zebrań rodziców.

 

2. Organizowanie zajęć otwartych.

3. Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne:

 • Dzień Edukacji,

 • Święto Pieczonego ziemniaka

 • Pasowanie na Przedszkolaka,

 • Pasowanie na Starszaka

 • Przyjście Mikołaja

 • Jasełka

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Bal karnawałowy

 • Powitanie wiosny

 • Tradycje Świąt Wielkanocnych

 • Dzień Matki

 • Dzień Dziecka

 • Pożegnanie starszaków

 • Pożegnanie pozostałych przedszkolaków

4. Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola.

5. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

6. Zorganizowanie szkolenia (warsztatów) dla rodziców na temat:

 • Aspekty psychologiczne posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły

7. Wydawanie przedszkolnej gazetki dla rodziców kwartalna aktualna informacja o różnych sferach z życia placówki (co robimy, co zamierzamy, nasze osiągnięcia, ciekawe wydarzenie, informator itp.).

wrzesień – styczeń – maj

wg. harmonogramu

wg. harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach potrzeb

na bieżąco

 

 

marzec

 

 

Według harmonogramu

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

nauczyciele

 

 

A. Trzebińska,

B. Szlezynger

 

L. Dziubińska

D. Szreder

 

Współpraca ze

środowiskiem

lokalnym.

 

1. Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi przez organizowa-nie wyjść do:

- Urzędu Miasta i Gminy,

- Biblioteki Miejskiej,

- Szkół Podstawowych nr 1, i nr 2

- Straży Pożarnej,

 • Ośrodka Zdrowia

2.Współpraca z innymi instytucjami użyteczności publicznej:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie

  • Biblioteką

  • Miejsko Gminnym Domem kultury w Stąporkowie

  • zapraszanie do przedszkola przedstawicieli wybranych zawodów (np. policjant, leśnik) oraz twórców ludowych

  • zapraszanie władz samorządowych, oświatowych oraz parafialnych na przedszkolne uroczystości otwarte.

3. Udział w uroczystościach lokalnych:

   • Dzień Edukacji,

   • Jasełka,

   • Dzień Babci i Dziadka,

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku wg potrzeb

dyrektor, nauczyciel

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciel

Uroczystości przedszkolne

 1. Organizacja uroczystości:

 • „Święto Pieczonego Ziemniaka” – impreza plenerowa integrująca społeczność przedszkolną i lokalną.

 

 • Pasowanie na „Słonecznego Przedszkolaka” – dla dzieci nowo przyjętych

 

 • Pasowanie na starszaka

 

 

 • Dzień Nauczyciela

 

 

 • Wizyta Mikołaja

 

 • Jasełka udziałem Rodziców i innych Gości z zewnątrz;

 

 

 • „Dzień Babci i Dziadka” – uroczyste spotkanie
  w przedszkolu z seniorami rodzin z okazji ich święta;

 

 • Bal Karnawałowy

 

 • Pożegnanie zimy- powitanie wiosny

 

 

 • Tradycje Świąt Wielkanocnych

 

 

 • Dzień Mamy

 

 

 • Dzień Dziecka

 

 

 • „Do widzenia, Przedszkole!” – uroczystość pożegnania przedszkola przed dzieci 6-letnie.

 

 • Do widzenia, Przedszkole!” – uroczystość pożegnania przedszkola przed dzieci 3-5-letnie

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

 

Październik

 

Październik

 

 

Grudzień

 

Grudzień

 

 

 

Styczeń

 

 

Styczeń

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Czerwiec

 

 

Czerwiec

 

L. Niewęgłowska,
E Popiel, D Dyktyńska

 

L. Niewęgłowska,
E Popiel, D Dyktyńska

 

D. Ścibisz,

A. Aniszewska

 

L. Dziubińska,

A. Trzebińska

 

A. Ksel, J. Widulińska

 

D. Ścibisz, A. Aniszewska, E. Łukomska, K. Pióro

 

B. Szlezynger,

D. Szreder

 

J. Widulińska, A. Ksel

 

B. Szlezynger,

D. Szreder

 

L. Dziubińska,

A. Trzebińska

 

A. Ksel, J. Widulińska,

K. Pióro

 

D. Szreder, B. Szlezynger, E. Popiel

 

D. Ścibisz,
A. Aniszewska

 

A. Trzebińska,
L. Dziubińska,
L. Niewęgłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

DLA NAUCZYCIELI na rok szkolny 2010/2011

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

nauczycielki

 

Przydzielone czynności dodatkowe

1.

L. Niewęgłowska

 • prowadzenie kroniki przedszkola

2.

E. Popiel

- prowadzenie strony internetowej przedszkola

 • współpraca z mediami

3.

D. Dyktyńska

 • prowadzenie tablicy ogłoszeń

 • prowadzenie kroniki przedszkola

4.

J. Widulińska

 • dekoracja korytarz dolny i wejście do przedszkola

 • pisanie protokołów

5.

A. Ksel

 

 • dekoracja korytarz dolny i wejście do przedszkola

6.

L. Dziubińska

 • redakcja biuletynu przedszkola

 • prowadzenie kroniki przedszkola

7.

A. Trzebińska

 • inwentaryzacja księgozbiorów

8.

D. Szreder

 • dekoracja korytarz dolny i wejście do przedszkola

 • redakcja biuletynu przedszkola, szata graficzna

- pisanie ogłoszeń bieżących dla rodziców

9.

B. Szlezynger

 • dekoracja korytarz górny i klatka schodowa

10

D. Ścibisz

-dekoracja korytarz górny i klatka schodowa

inwentaryzacja księgozbiorów

11

A. Aniszewska

 • dekoracja korytarz górny i klatka schodowa

12

K. Pióro

prowadzenie strony internetowej przedszkola

 

 

 

 

Roczny Plan Pracy

Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej Przedszkola

zatwierdzono i przyjęto do realizacji

Uchwałą Rady Pedagogicznej

podczas posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 
Free joomla templates made by Lonex.