Home Dokumenty Plan współpracy z rodzicami

Archiwum

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 727803
Plan współpracy z rodzicami
piątek, 19 marca 2010 10:04

 Plan współpracy z rodzicami

Publicznego Przedszkola w Stąporkowie

na rok szkolny 2009/2010

 

Opracowały:

mgr Lidia Niewęgłowska

mgr Barbara Szlezynger

 

Stąporków, wrzesień 2009r

Nasze Priorytety:

 1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i przedszkola jest dobro dziecka i jego rozwój.
 2. Dążenie rodziców i przedszkola  zmierzają do kształtowania relacji opartych na humanitarnych wartościach i partnerskiej, podmiotowej współpracy w celu zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju.
 3. Rodzice są pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 4. Rodzice współpracują z przedszkolem w zakresie odpowiedzialności  za edukację i wychowanie dziecka.

Cele ogólne:

 1. Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola.
 2. Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału  w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 2. Wszechstronny rozwój dziecka poprzez wspieranie i wspomaganie
 3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 4. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 5. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.
 6. Zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.
 7. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację i udostępnianie fachowej literatury.
 8. Przekazywanie wiedzy na temat na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 9. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialne

Termin

Uwagi

1.Poznanie dzieci pod kątem rozwoju

fizycznego, społecznego, emocjonalnego,                    i umysłowego                  w celu ujednolicenia metod i form wychowania rodzina -przedszkole.

 

 

 

2. Pozyskanie rodziców do współpracy            z p-lem.

Zainteresowanie rodziców   aktualnymi sprawami wychowanków                i  p-lem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przybliżanie

rodzicom treści              z pracy wychowawczo – dydaktycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Wzbogacanie

bazy materialnej przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pomoc rodzicom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 

1. Rozmowy z rodzicami na temat zainteresowań, zdolności,

nieprawidłowości rozwojowych.

2. Przekazywanie rodzicom uwag i spostrzeżeń wynikających

z obserwacji dziecka w różnych sytuacjach podczas

całodziennego pobytu dziecka     w  przedszkolu.

3. Przekazywanie rodzicom informacji po badaniu przez : lekarza,

pielęgniarkę, logopedę, psychologa.

4. Udostępnianie rodzicom fachowej literatury.

5. Dzielenie się rodziców  z nauczycielką informacjami,

spostrzeżeniami i uwagami na temat zachowania się dzieci

w środowisku domowym.

 

 

 

 

1. Systematyczne prowadzenie,, kącika dla rodziców’’.

2. Zapraszanie rodziców  i członków rodzin na uroczystości

przedszkolne.

3. Uczestnictwo rodziców  w imprezach i uroczystościach

przedszkolnych.

4.Uczestniczenie rodziców  w zajęciach otwartych .

 

5. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych

 

6. Pomoc rodziców w zorganizowaniu wycieczek bliższych
i dalszych wykonywanie pamiątkowych zdjęć do kroniki

przedszkolnej, nagrywanie imprez  i uroczystości

przedszkolnych.

7. Udział w akcjach charytatywnych.

 

8. Włączanie rodziców do głośnego czytania książek dla dzieci.

Propagowanie akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”.

9. ,,Spotkania rodzinne” – wspólny śpiew, recytacja wierszy,

konkursy, festyny.

10. Rozszerzenie form współpracy o kontakty e-mailowe
z rodzicami.

 

 

 

1. Prowadzenie zebrań grupowych i ogólno przedszkolnych.

 

 

2. Organizowanie wystaw prac dziecięcych. Zainteresowanie

rodziców dziecięcą twórczością plastyczno- techniczną

i konstrukcyjną.

3. Zapoznawanie z treściami edukacyjnymi na poszczególne

miesiące, wierszami i piosenkami do nauki na pamięć.

4. Zapoznanie z programami , treściami, metodami pracy.

5. Pedagogizacja rodziców w czasie zebrań grupowych.

(tematyka wg. potrzeb każdej grupy).

6 . Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.

 

7. Zorganizowanie szkolenia dla rodziców na temat „celowość

wychowania przedszkolnego i posyłania dzieci 6-letnich do

szkoły”

 

8. Zorganizowanie szkolenia (metodą warsztatową) dla rodziców

na temat: ,,Aspekty psychologiczne posyłania dzieci

sześcioletnich  do szkoły”.

9. Wydawanie przedszkolnej gazetki( raz na kwartał ).

 

10. Angażowanie rodziców do udziału w konkursach przedszkolnych.

1. Wyposażenie dzieci w niezbędne przybory i materiały

papiernicze, plastyczno – techniczne oraz higieniczne.

2. Wzbogacanie ,,kącików zainteresowań.”

 

3. Pomoc przy wystroju sali elementami dekoracyjnymi, ciekawymi

obrazkami.

4. Sponsorowanie lub finansowanie niektórych imprez, wycieczek,

występów profesjonalnych aktorów, muzyków.

 

5.Wykonywanie drobnych prac i napraw na rzecz przedszkola.

6. Sponsorowanie  lub darowanie zabawek, książek.

 

7. Angażowanie rodziców do wykonywania drobnych rekwizytów

dla dzieci np. na występy, bak karnawałowy.

 

 

 

 

1. Zwalnianie z niektórych opłat np. ubezpieczenie.

2.Kierowanie rodziców do Opieki Pomocy Społecznej w celu

uzyskania refundacji za wyżywienie dziecka oraz pozyskanie

środków w ramach programu „wyprawka szkolna”.

 

 

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

 

nauczycielki

 

nauczycielki

nauczycielki

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

Dyrektor,

nauczycielki

nauczycielki

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

 

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

Dyrektor
i nauczycielki

Dyrektor,

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele

 

Dyrektor,

Psycholog,

Metodyk

 

Dyrektor,

Psycholog                  P. Stanula

L. Dziubińska

D. Szreder

Dyrektor,  nauczyciele

nauczyciele

 

Dyrektor, nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

Dyrektor, nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 

 

Dyrektor

Dyrektor

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

wg harmonogramu

 

wg harmonogramu

 

wg harmonogramu

 

wg. Harmonogramu

 

według potrzeb

 

 

 

w miarę potrzeb

 

cały rok

 

wg harmonogramu

 

na bieżąco

 

 

 

 

zgodnie z

harmonogramem

 

zgodnie z miesięcznymi planami pracy

co miesiąc

 

wrzesień

zgodnie z planem zebrań w grupach

wg. harmonogramu

 

wrzesień

 

 

 

marzec

 

 

co kwartał

 

zgodnie z rocznym planem pracy

na bieżąco

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

w miarę możliwości

 

 

w miarę możliwości

w miarę możliwości

 

zgodnie z harmonogramem imprez

 

 

 

wrzesień

wrzesień, styczeń, maj

 

 

 

 

 

 

 

 
Free joomla templates made by Lonex.